Vedra.cz - aukce, dražby nemovistostí
Veřejné dražby nemovistostí

Provádění veřejných dražeb dobrovolných podle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Na našich stránkách naleznete především dražební vyhlášky připravovaných dražeb.

Dražby • Insolvenční správa • Likvidace společností • Realitní činnost

10185 vila "B" RUMBURK

10185  vila 10185  vila 10185  vila

Jená se o :

- budova čp 1177, bydlení, postavená v části obce Rumburk 1 na pozemku parcelní číslo 1380
- pozemek parcelní číslo 1380, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2
­- pozemek parcelní číslo 1381, ostatní plocha, o výměře 6062 m2

Nemovitosti jsou pro obec Rumburk, katastrální území Rumburk zapsány na LV č. 2473 v KN vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Dražební jistota: 632.000,-Kč

Den konání dražby: 15. leden  2009
Místo konání dražby: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, místnost č. 208

Zápis účastníků: od 9.00 hodin v místě konání dražby
Zahájení dražby: v 9.30 hodin vyvoláním licitátora